of 206
Migracje emerytów w Polsce – czynniki, kierunki, konsekwencje

Migracje emerytów w Polsce – czynniki, kierunki, konsekwencje


Kategoria:

Wydawnictwo:
 
Data publikacji: Jan. 19, 2018

Język: polski

Liczba stron: 206

ISBN:: 9788322632581

Opis książki:

Problematyką starzenia się ludności i populacją seniorów zajmuje się wiele dziedzin naukowych, w tym również geografia. Starzenie się populacji to proces polegający na zmianach w strukturze wieku ludności, a jego konsekwencje wywołują różnorodne potrzeby i zagrożenia natury medycznej, społecznej i gospodarczej. Stąd badanie tego procesu ma duże znaczenie teoretyczne i praktyczne. Rolą geografii, zwłaszcza geografii ludności, jest wykrywanie prawidłowości przestrzennych procesu starzenia oraz opis rozmieszczenia, struktur i aktywności społecznej osób starszych, zarówno w ujęciu statycznym, jak i dynamicznym. Podjęcie zagadnienia migracji seniorów w Polsce przez Autora wydaje się bardzo trafne i uzasadnione, gdyż mobilność tej grupy społecznej wzrasta, wpływając na rozwój lokalny i regionalny. – Z recenzji dr. hab. prof. UP Sławomira Kurka

Recenzowana praca stanowi bardzo dobre, a przy tym pionierskie studium wyjątkowo złożonej problematyki badawczej. Wielowymiarowość badań, jak i różnorodność tematyczna i wielowątkowość sprawiają, że obok walorów naukowych, poznawczych i metodycznych dużego znaczenia nabiera aplikacyjność badań. Tym bardziej, że dostarczają one informacji o niezidentyfikowanych dotąd zjawiskach i procesach, towarzyszących migracjom seniorów. Nabierają one też wyjątkowego znaczenia z uwagi na przestrzenny aspekt badań, który wzbogaca obecny stan wiedzy i może być wykorzystany przy formułowaniu celów polityki lokalnej, regionalnej, czy nawet krajowej. – Z recenzji dr hab. Marii Soji

Original title https://poczytajto.pl/migracje-emerytow-w-polsce-8211-czynniki-kierunki-konsekwencje-slawomir-pytel.html

Director

Wydawnictwo:

Udostępnione0

Podobne publikacje:

Międzypokoleniowe uczenie się
Przy śniadaniu. Angielski przy okazji. Czytaj. słuchaj i ćwicz z dzieckiem
Między wykluczeniem a integracją – realizacja praw dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny. Analiza socjologiczna
Hybrydowe modelowanie procesów demograficznych z wykorzystaniem rozmytych przyłączających układów dynamicznych
Jak przetrwać bunt nastolatka
Obywatelskość jako płaszczyzna integracji społeczności muzłumańskich ze społeczeństwem polskim. Na przykładzie Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów
Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów
Prezentacje
Edukacja jutra. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji
W kuchni. Kulturowe szkice o przestrzeni
Urbanism as a way of life. Trying to rediscover