of 508
Wojskowe postępowanie karne w II Rzeczypospolitej (1918–1939)

Wojskowe postępowanie karne w II Rzeczypospolitej (1918–1939)


Kategoria:

Wydawnictwo:
 
Data publikacji: Jan. 18, 2018

Język: polski

Liczba stron: 508

ISBN:: 9788322630853

Opis książki:

Monografia opisuje przebieg postępowania karnego przed organami wojskowego wymiaru sprawiedliwości II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939. Jest to praca pionierska. Przedstawiona w niej problematyka nie była dotychczas przedmiotem badań naukowych.

Istotne miejsce w monografii zajmuje charakterystyka poszczególnych instytucji ówczesnego prawa karnego wojskowego procesowego, zwłaszcza tych, które występowały tylko na gruncie tej dziedziny prawa, jak choćby właściwego dowódcy (zwierzchnika sądowo-karnego), prokuratora wojskowego, żandarmerii i oficera sądowego. Osoby zainteresowane kształtowaniem się polskiego systemu prawnego po 1918 roku znajdą w niej również opis przebiegu prac unifikacyjnych i kodyfikacyjnych wojskowego postępowania karnego, ze wskazaniem i charakterystyką głównych źródeł tego prawa oraz ich przemian na przestrzeni lat funkcjonowania. W książce znajdziemy również obszerny rozdział poświęcony genezie i ustrojowi międzywojennego sądownictwa wojskowego oraz wykonaniu kary.

Całość problematyki uzupełnia materiał fotograficzny ukazujący osoby, miejsca i wydarzenia związane z funkcjonowaniem wojskowego wymiaru sprawiedliwości. W monografii znajdziemy również prawnoporównawcze odniesienia do innych systemów prawnych, w tym common law, oraz porównania z funkcjonowaniem powszechnego prawa i wymiaru sprawiedliwości w Polsce tamtego okresu. W zakończeniu z kolei, Autor odniósł się do wciąż aktualnych problemów odrębności sądownictwa wojskowego i procesu karnego wojskowego oraz jego ewentualnych dalszych losów w systemie prawa karnego procesowego.

Książka adresowana jest zarówno do historyków prawa jak i wszystkich zainteresowanych historią polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ze względu na szeroko eksponowaną metodę dogmatyczną, monografia powinna zainteresować także prawników zajmujących się aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu prawa i postępowania karnego.

Original title https://poczytajto.pl/wojskowe-postepowanie-karne-w-ii-rzeczypospolitej-191882111939-tomasz-szczygiel.html

Director

Wydawnictwo:

Udostępnione0

Podobne publikacje:

Zbiór karny plus 2015
Kodeks spółek handlowych. Suplement do tomów I-IV. Komentarz do nowelizacji
Prawo handlowe. Wydanie 19
Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym
Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego
Kodeks cywilny. The civil code. Wydanie 4
Procedury zamówień publicznych
Dowody w postępowaniu cywilnym
Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych
Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
Uchwały, regulaminy i procedury na 2015 rok
Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych